SÅ HÄR FUNGERAR DET

Programmet pågår under ett år och startar med en informationsdag där samtliga mentorer och adepter träffas för att få en gemensam plattform för mentorskap, ledarskap, kommunikation och feedback. Innehållet som beskrivs på denna hemsida är en vägledning genom hela programmet.

Under programmet träffas mentorer och adepter vid sex tillfällen, ca 2 timmar per gång. Det gäller förstås att vara flexibel i planeringen och ta hänsyn till praktik och jobb ombord. Självklart går det att ha digitala träffar, men vi rekommenderar att träffas personligen så ofta som möjligt, i alla fall inledningsvis. För att programmet ska fungera bra så behöver ni lära känna varandra och bygga upp ett förtroende. Sådant tar tid, så planera gärna för lite längre och tätare träffar i början.

Träffarna kan ske på en arbetsplats, i skolan, på caféer, restauranger eller varför inte ta en lång promenad tillsammans?

Vi rekommenderar att datum, tid och plats bestäms i god tid före träffarna. Utöver de enskilda träffarna kommer Wista Sweden att anordna olika event där alla deltagare kan träffas. Vi kommer till exempel att bjuda in kvinnor i ledande befattningar som kan dela med sig av sina karriärresor och lärdomar. Eventen är en chans att utveckla nya nätverk och ge inspiration kring vilka möjligheter som finns efter examen. Vi vill även

förbereda studenter som ska söka jobb genom att få uppleva en rekryteringssituation.

STRUKTUR

Det är viktigt att hålla en struktur under träffarna, framförallt i början. Därför har varje träff ett tema och inför varje

tillfälle ska adepten ha förberett olika frågor att diskutera med koppling till temat.

Inledd varje träff med att följa upp vad ni tog med er från förra träffen.

Avsluta varje träff med att reflektera;

– Vad tar jag med mig från idag?

– Vad skall jag göra till nästa gång?

Skriv ner era reflektioner för att följa er utveckling tillsammans.

TRÄFFAR

2

ANDRA TRÄFFEN

 3

TREDJE TRÄFFEN

4

HALVTIDSREFLEKTION

5

FJÄRDE TRÄFFEN

6

FEMTE TRÄFFEN

7

SJÄTTE TRÄFFEN

”A mentor is someone who sees more talent and

ability within you, than you see yourself and helps

bring it out of you.”

Bob Proctor

FÖRSTA TRÄFFEN
LÄRA KÄNNA VARANDRA

Här byggs grunden i mentorskapet. Denna träff är till för att lära känna varandra genom att ställa frågor rörande arbete och yrkesroll, men även personliga frågor som hur du hamnade inom sjöfartsnäringen. Diskutera vilken struktur och upplägg som kommer att fungera bäst för just er under mentorprogrammet. Bestäm när och var ni vill ses och börja bygga upp er entor/adept

relation.


Förslag på frågor:

– Vilket är mitt syfte med att vara/ha en mentor?

– Vilka utmaningar har jag i mitt nuvarande arbete/utbildning?

– Vilka misstag har jag gjort som jag har lärt mig något av?

– Om du utgår från dig som person och ditt arbete/utbildning, finns det några mönster, något

som du vill ändra på? Något som du vill förstärka?

– Vad vill du som adept ha för stöttning av din mentor?


ANDRA TRÄFFEN

MEDARBETSKAP OCH LEDARSKAP

Genom att prata om hur du ser på ditt arbete/utbildning och reflektera över vilka värderingar som styr dig, fördjupas mentorsrelationen. Det utgör en bra plattform att bygga vidare på under resterande träffar inom mentorprogram.


Förslag på frågor:

– Hur är en bra medarbetare?

– Hur är en bra ledare?

– Vem är min förebild och varför?

– Vilka värderingar styr mig i mitt arbete / utbildning? Hur syns det i mitt beteende?

– Vilka förutsättningar är viktiga för att jag skall fungera bra som medarbetare?


TREDJE TRÄFFEN

DRIVKRAFT OCH VERSION

Ett sätt att hitta vägar för utveckling är att öka medvetenheten kring personliga drivkrafter och prata om sin framtidsvision.


Förslag på frågor:

– Vart kommer mina drivkrafter ifrån och hur har de utvecklats?

– Vilka drivkrafter ligger bakom mitt yrkesval?

– På vilket sätt påverkar mina drivkrafter mitt arbete?

– Hur ser min vision ut?

– Vilka inre och yttre faktorer har betydelse för möjligheterna att förverkliga min vision?


HALVTIDSREFLEKTION


När ni har träffats några gånger är det bra att fundera på om ni använder tiden i mentorskapet

till det ni vill.

Förslag på frågor:

– Jag tycker vi träffas lagom ofta eller för sällan…

– Jag ser fram emot våra träffar…

– Det vi skall prata om känns relevant för mig…

– Jag genomför det jag lovar mig själv efter våra träffar…

– Vårt mentorskap fungerar bra…

– Jag vill att vi skall prata mer om…

– Jag vill att vi skall prata mindre om…

– Annat jag vill lägga till är…


FJÄRDE TRÄFFEN

LIVSPUSSLET

Vi lever i en värld som är föränderlig och snabb. Hur kan jag förhålla mig till det? Vilka strategier använder jag för att få ihop vardagen med arbeete / utbildning, fritid, familj och vänner. Hur får jag ihop livspusslet?


Förslag på frågor:

– Vad är viktigast för mig i livet?

– Trivs jag med mitt liv som det är?

– Vad vill jag förändra och vad vill jag behålla?

– Vad betyder balans i livet för mig? Hur skapar jag mig det?

– Jobb, fritid och familj består av olika typer av sociala nätverk i en människas liv. Hur påverkas jag av mina nätverk?

– Hur påverkas mitt livspussel?


FEMTE TRÄFFEN

KULTUR

Det kan vara givande att på ett djupare plan reflektera kring min syn på medarbetarskap och den organisation jag verkar i. Behöver jag utveckla mitt förhållningsätt till vissa delar av min organisation och hur kan jag påverka?


Förslag på frågor:

– Vilken kultur präglar min arbetsplats/ utbildning?

– Vilken kultur präglar sjöfartsnäringen?

– Vad är bra med den kulturen och hur kan jag som medarbetare förstärka den?

– Finns det något som jag vill förändra, i så fall varför och på vilket sätt?


SJÄTTE TRÄFFEN

AVSLUT

När mentorskapet börjar lida mot sitt slut är det viktigt att fundera över vad det har givit er, både som adept och som mentor. Fastna i vad just ni kunde gjort annorlunda, troligen finns det lärdomar kring hur ni, var och en, kan göra i andra situationer. Det är viktigt att tacka varandra för denna möjlighet att bidra till egen och varandras utveckling. Vi rekommenderar att ni firar ett år av utveckling och lyckat mentorskap!


Förslag på frågor:

– Vad tar jag med mig från våra träffar?

– Hur har mitt synsätt, mitt beteende förändrats?

– Vad går bra – varför?

– Vad kunde vi gjort bättre – hur?

– Är jag nöjd med min egen insats?

– Hur går jag vidare efter detta?

– Vad vill jag påminna mig om inför framtiden?

– Skall vi avluta nu eller fortsätta hålla kontakten, i så fall hur?

– Hur firar vi genomfört program?


WISTA Mentor

Mentorprogram för kvinnor inom Sjöfarten

©2022 WISTA Mentor. All Rights Reserved.