We tackle the world’s toughest challenges.

Mentorprogrammet – Framtiden för kvinnor inom sjöfart

MENTOR PROGRAM FÖR KVINNOR INOM SJÖFARTEN

Vi vill se fler kvinnor i branschen så det gäller att den som satsar på en karriär inom shipping att de trivs, utvecklas

och vill stanna. För att stötta och stärka kvinnor startar nu WISTA Sweden ett mentorprogram. Programmet

vänder sig i första hand till studenter som läser Sjökapten, Sjöingenjör och Internationell

logistik, men även till yrkesverksamma som är nya på arbetsmarknaden.

WISTA Sweden är en del av WISTA – Women’s International Shipping & Trading Association.

Idag har vi medlemmar över hela landet och vi spelar en viktig roll för att påverka sjöfartsnäringen och skapa förändring.

Ett mentorprogram handlar om en ömsesidig överenskommelse, delat ansvar och engagemang. Att delta

innebär ett personligt åtagande för att fördjupa sin utveckling på ett personligt plan. Som mentor får man

använda sin erfarenhet och sin kompetens på ett nytt sätt och för båda innebär det tid för egen reflektion.

Supporting and empowering women in shipping for a stronger future


1.Synliggöra kvinnorna i sjöfarten

Idag utgör vi kvinnor en väldigt liten andel inom shipping, vilket innebär mindre inflytande och särskilda utmaningar

att hantera.

För att skapa en hållbar och jämlik framtid behöver vi bli fler. Mångfald är viktigt, för med fler olika perspektiv kommer kompetens som tar branschen framåt i utvecklingen.

2.Stärka förut-sättningarna för att fler stannar inom branchen

Syftet med mentorskapet är att få in fler kvinnor i branschen och framförallt att bidra till att de stannar kvar.

Mentorprogrammet ska handla om ledarskapet, ge stöd till självreflektion och möjlighet att växa i yrkesrollen. Vi vill

motverka att kvinnor inte fullföljer sin utbildning på grund av dåligt bemötande, trakasserier eller liknande situationer på arbets-platsen.

3.Stötta utveckling genom goda samtal

Vår förhoppning är att deltagarna ska inspireras och utvecklas både professionellt och personligt genom öppna och ärliga diskussioner kring möjligheter och utmaningar.


4.Bidra med kontaktnät

Här kan WISTA göra skillnad. Vi vill se en mer jämställd

sjöfart och ett led i det är att erbjuda kvinnor en personlig

mentor och ett brett kontaktnät.

Mentorprogrammet syftar till att skapa nya och utvecklande möten inom branschen, möten som kan vara avgörande för den som har valt att satsa på en karriär inom sjöfart.

Vi vill sätta hammaren i glastaket och lyfta kvinnors karriärvägar. Tanken är att mentorskapet skall bli lika givande för båda parterna.

KVALITET

I samtalen mellan mentor och adept aktualiseras frågor

gällande personliga drivkrafter, styrkor, utmaningar och

utvecklingsbehov. De reflektionsprocesser som uppmuntras inom mentorprogrammet utgör en viktig del för

framtiden.

INNOVATION

I mötet mellan olikheter, exempelvis när människor möts

över generations-, erfarenhets- och bolagsgränser, kan

spännande idéer och lärdomar uppstå, utvecklas och spridas vidare som ringar på vattnet inom hela näringen.

ENGAGEMANG

Genom att engagerade personer är med som både mentorer och adepter skapas en stark framgångs- utveckling.

Här är öppenhet och ärlighet viktigt för att uppnå ett bra resultat och knyta goda kontakter inom sjöfarten. Kontakter som du kanske inte annars hade fått.

RESULTAT

Tanken med mentorskapet är att skapa flera möjligheter

för karriärutveckling samt kontakter. Det kommer att vara till nytta för de som deltar och utgör en bra start för arbetslivet.

WISTA Mentor

Mentorprogram för kvinnor inom Sjöfarten

©2022 WISTA Mentor. All Rights Reserved.